ÇAĞRI MERKEZİ: 0388 511 2152

Encümenin Görevleri

BELEDİYE ENCÜMENİNİN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKİLERİ
Belediye encümeni
MADDE 33. — Belediye Encümeni, Belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye meclisinin her
yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri
ve Belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi
kişiden,
b) Diğer belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli
oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve Belediye başkanının birim amirleri
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, Belediye başkanının görevlendireceği başkan
yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye
başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin Görev Ve Yetkileri
MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma
ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi
üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda Belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Encümen Toplantısı MADDE 35. — Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen
gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar
verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı
toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi Belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının
uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale
edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif
kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları
ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek
MADDE 36. — Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan
belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001–50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001–
200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise
(7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı
ödenir.